Đề thi đáp án sau đại học môn Tiếng anh đợt 1 năm 2014 trường Đại học Quốc gia

Đề thi đáp án sau đại học môn Tiếng anh đợt 1 năm 2014 trường Đại học Quốc gia


de thi

Đáp án

MÃ ĐỀ 234

1 A 11 A 21 A 31 A 41 A 51 D 61 C 71 D 81 A 91 B
2 D 12 B 22 D 32 B 42 C 52 D 62 B 72 B 82 B 92 D
3 B 13 B 23 C 33 D 43 A 53 B 63 B 73 A 83 D 93 D
4 B 14 B 24 A 34 B 44 B 54 D 64 D 74 C 84 D 94 A
5 A 15 A 25 A 35 B 45 C 55 C 65 A 75 C 85 C 95 D
6 A 16 D 26 A 36 A 46 D 56 A 66 B 76 D 86 C 96 C
7 C 17 A 27 B 37 C 47 B 57 D 67 B 77 B 87 B 97 B
8 B 18 B 28 A 38 A 48 B 58 A 68 C 78 C 88 A 98 B
9 B 19 A 29 D 39 A 49 A 59 C 69 D 79 C 89 C 99 A
10B 20 A 30 D 40 C 50 B 60 A 70 B 80 B 90 A 100 D

—————————————————————————

Viết bình luận